Privacywetgeving, auteursrecht en rechtshandhaving patenten

Omdat er wereldwijd in toenemende mate sprake is van virtuele criminaliteit en diefstal via computergestuurde communicatie-middelen zoals internet, heeft Techno-Innovation BV optimale organisatorische en technische maatregelen getroffen on ons als besloten vennootschap hiertegen te beschermen. 

Het laatste nieuws m.b.t. tot dit internationaal escalerende probleem:

https://www.nu.nl/internet/2938785/meer-internationale-samenwerking-nodig-cybercrime.html

 

Door toegang tot de website van Techno-Innovation BV te hebben en deze te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met het volgende:

 • Alle inhoud van deze website is auteursrechtelijk en krachtens bij Artikel 25 van de Nederandse en Europese Auteurswet beschermd. Afbeeldingen, informatieve teksten en grafische weergaves mogen alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Gebruik voor commerciële doeleinden is door werking van Artikel 25 van de Nederlandse en Europese Auteurswet een strafbaar feit op beide niveaus. Indien u, of uw bedrijf, informatie van deze website voor commerciële doeleinden wil gebruiken, dient u hiervoor een volledig beargumenteerd en schriftelijk verzoek in te dienen bij onze directie. 

 

 • Indien m.b.v. technische middelen bewezen kan worden dat er commerciële copyrightschending heeft plaatsgevonden, heeft Techno-Innovation BV dankzij haar aansluiting met het Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het recht om op zowel nationaal, Europees als internationaal niveau juridische stappen te ondernemen tegen u persoonlijk of uw bedrijf. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de overtreding. Het betekent bijkomend ook dat u voor hetzelfde starbare feit op drie niveaus tegelijkertijd kan worden berecht. 

 

 • Doordat onze website websiteplagiaat automatisch kan detecteren dankzij zorvuldige functionering en toepassing van de IMW Companies Internet Protocol Spy beveiligingsfunctie van Microsoft, kan Techno-Innovation BV websiteplagiaat per direct opsporen via uw geadresseerde IP adres. Deze techniek treedt alleen in werking wanneer Techno-Innovation BV u of uw bedrijf verdenkt van websiteplagiaat voor commerciële doeleinden.

 

 • Alsmede noodzakelijk blijkt dat de zojuist genoemde techniek toegepast moet worden vanwege verdenking op websiteplagiaat voor commerciële doeleinden, kan Techno-Innovation uw IP-adres van afstand benaderen en opslaan. Techno-Innovation BV krijgt geen enkel persoonlijk identificatiegegeven van u of uw familieleden te zien bij toepassing van deze technologie. Techno-Innovation BV krijgt alleen locatiegerelateerde gegevens van uw computer te zien. Dit is door de Nederlandse en Europese wetgeving operationeel toegestaan, omdat de cybercriminaliteit -gericht op onder andere misbruik en diefstal van bedrijfsinhoudelijke en financiële gegevens- wereldwijd fors toeneemt. Hierdoor schendt Techno-Innovation BV geen Nederlandse en Europese privacywetgeving bij toepassing van onze detecteringstechniek, en is het opslaan van uw IP adres dus geen inbreuk op uw privacy.

 

 • De locatiegerelateerde gegevens die wij gebruiken bij onze detecteringstechniek betreffen onder andere het geadresseerde IP adres en de gelokaliseerde Wifi of DNS server. Deze gegevens worden, indien er sprake is van commercieel websiteplagiaat, automatisch doorgestuurd vanuit onze database naar het ICT departement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de staatsrechtelijke bevoegdheid om uw persoonlijkheid aan de hand van de bovengenoemde locatiegerelateerde gegevens te identificeren. De officier van Justitie en het Openbaar Ministerie te Den Haag hebben vervolgens de staatsrechtelijke bevoegheid en het recht om -in naam van Techno-Innovation BV- een rechtszaak aan te spannen tegen de overtreder van Artikel 25 van de Nederlandse en Europese Auteurswet. Dit kan zowel persoonlijk als bedrijfsrechtelijke aansprakelijkheid betreffen. 

 

 • Indien Techno-Innovation BV erachter komt dat er websiteplagiaat heeft plaatsgevonden voor commerciële doeleinden, heeft Techno-Innovation BV de bevoegdheid en het recht om juridische stappen te ondernemen tegen u persoonlijk of uw bedrijf. Privaat- strafrechtelijke sancties zijn hierbij niet uitgesloten.

 

 • Indien Techno-Innovation BV erachter komt dat er websiteplagiaat vanuit het buitenland heeft plaatsgevonden voor commerciële doeleinden, heeft Techno-Innovation de bevoegdheid om beroep te doen op het Europees Hof te Luxemburg.

 

 • Techno-Innovation BV behoudt het alleenrecht voor zonder voorafgaand bericht veranderingen en/of updates met betrekking tot de op elk ogenblik bevatte informatie aan te brengen op deze website. Dit heeft geen juridische consequenties.

 

 • Techno-Innovation BV staat er niet voor in dat de functies in de websites ononderbroken of foutloos zullen zijn. Wij werken natuurlijk optimaal voor verbeteringen hieraan. 

 

 • Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Techno-Innovation BV alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoen wij aan de privacywetgeving. U zelf bent verantwoordelijk voor de invulling van uw gegevens. Techno-Innovation BV is alleen verantwoordelijk voor een zorgvuldige en betrouwbare bescherming van de door u ingevulde gegevens.

 

 • Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor de aanvraag van een project-offerte, deze gegevens alleen worden gebruikt voor de online aanvraagprocedure en als contactgegevens voor de desbetreffende offerte - niet voor andere doeleinden zoals E-commerce of reclame-management.

 

 • Techno-Innovation BV heeft optimale organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van klanten en bedrijven te beschermen. 

 

 • Techno-Innovation BV vraagt en verwerkt nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor ons uiteindelijke doel. Bijkomend zijn wij verplicht om alle persoonlijke gegevens te melden in het Meldingenregister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Voor meer informatie over privacywetgeving in het bedrijfsleven verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid en de site van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

 

Patenten en rechtshandhaving

Techno-Innovation BV heeft momenteel het internationaal patent / octrooi op vijf technologiëen. Een voorbeeld van een patentbewijs is hieronder weergegeven. Dit patent heeft betrekking op onze windenergie-genererende hoogspanningsmasten. 

Patent houdt in dat wij het monopolistisch recht hebben om het onze concurrenten te verbieden onze technologiëen te kopiëren en / of aan te passen voor commercieel gebruik. Doordat het patent / octrooi verleend is door het Ministerie van Economische Zaken zijn we automatisch beschermd door de Nederlandse wetgeving.

 

De Nederlandse Staat is lid van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Hierdoor zijn onze patenten indirect dus ook op Europees en internationaal niveau geldig. Patentschending is dus een internationaal strafbaar feit. Indien Techno-Innovation BV erachter komt dat er patentschending heeft plaatsgevonden, mogen wij zowel beroep doen op de Nederlandse rechtsstaat, het Europees Hof en in zeer extreme gevallen het Internationaal Strafhof voor juridische sancties tegen u of uw bedrijf.

 

In tegenstelling tot de Europese verleningsprocedure leidt de PCT (Patent Cooperation Treaty) procedure niet direct tot een verleend octrooi. Een wereldoctrooi bestaat dan ook niet, maar kan wel worden gehandhaafd door u in naam van het bedrijf aan te sluiten bij dit aparte orgaan van de Verenigde Naties

 

Verlening in alle 142 landen die zijn aangesloten bij het PCT-Verdrag is zeer zinvol. Het grote voordeel van de PCT-procedure is dan ook dat u twee maanden lang de tijd hebt om te beslissen in welke delen van de wereld u daadwerkelijk octrooibescherming wilt hebben. Na die twee maanden zijn er voor een aantal regio's ook weer manieren om de verleningskosten en vertaalkosten verder voor u uit te schuiven.

 

De PCT-procedure begint met de indiening van de PCT-aanvraag en het voldoen van een aantal vastgestelde taksen (voor onder andere de indiening en een onderzoek). U kunt de aanvraag indienen bij NL Octrooicentrum, het Europees Octrooibureau (EOB) of bij WIPO. Vervolgens voert een International Search Authority (ISA), bijvoorbeeld het EOB, een internationaal Onderzoek naar de Stand van de Techniekuit. Deze controleert of de door u ontwikkelde technologie ergens op de wereld al ontwikkeld is.

 

Zo snel mogelijk na verloop van twee maanden maanden na de eerste indieningsdatum publiceert de WIPO de aanvraag. Op uw verzoek vindt er een voorlopige beoordeling plaats, vaak naar aanleiding van verbeterde stukken die u kunt indienen.
De resultaten van het Onderzoek naar de Stand van de Techniek en de eventuele beoordeling gaan vervolgens naar de nationale octrooiverlenende instanties of het EOB. Deze kunnen de procedure afmaken en vervolgens een octrooi verlenen.

 

Aan het einde van de PCT-procedure (dat wil zeggen voor het einde van de tweede , rekenend vanaf de prioriteitsdatum) gaat u de regionale of internationale fase in. U beslist dan in welke landen u uw octrooirecht wilt gaan vestigen. Uiteindelijk geeft de PCT toezegging op uw octrooi. Dit wordt per brief bekend gemaakt door het Ministerie van Economische zaken in uw woonland. Meer informatie over octrooien vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Doorzoek de website

Contact

Techno-Innovation BV
Gustav Mahlerlaan 527
Amsterdam (hoofdvestiging)
1077 XW
Voor zakelijke vragen:
020 525 3488 Amsterdam
030 230 7590 Utrecht

Actueel

30-10-2012 00:00

LCSL biksemaansturing

  Onze PDF brochure van één van onze meest complexe technieken: LCSLlaserbliksemaansturingdef.pdf (239,4 kB)
21-10-2012 16:03

Interactieve websitevertaling onder constructie / Nederlands en internationaal webdomein aangevraagd

Wij werken momenteel uitvoerig aan onze vertalingen voor de website. De talen Engels en Chinees zijn al bijna gereed voor gebruik. Naast deze twee internationale talen willen wij ook Arabisch en Spaans toevoegen. Naar verwachting zal deze procedure tot woensdag duren.   Daarnaast...
18-10-2012 20:09

Websitevertaling nog niet actief, ook werken we aan onze interactieve applicaties.

Momenteel werken wij uitvoerig aan de ontwikkeling van onze interactieve verzend, contact en vraagformulieren voor onze website. Daarnaast werkt de automatische websitevertaling nog niet optimaal.   Het kan nog enige tijd duren voordat de volledige webapplicaties beschikbaar zijn en goed...
18-10-2012 16:06

Websitevertaling & E-mailfunctie tijdelijk buiten werking

Onze websitevertaling is momenteel buiten werking. Ook de E-mailfunctie functioneert nog niet optimaal. Onze excuses hiervoor!   (ENG) Our website translation is currently inoperative. We apologize for this! (FRA) Traduction de notre site Web est actuellement en panne. La fonction...